Klinické štúdie, publikácie a informačné zdroje

Na Slovensku nejestvuje zoznam klinických štúdii, ktoré sa týkajú Sjögrenovho syndrómu, avšak existuje zoznam v Európskom registri klinických štúdií, kde je možné prezrieť si prebiehajúce klinické štúdie so SjS. Americké klinické štúdie možno nájsť na tomto odkaze.

Na tomto mieste vám prinášame odkazy na hodnotné štúdie o Sjögrenovom syndróme:

 1. Sjögrenov syndróm: Klinické benefity terapie nízkymi dávkami naltrexonu (LDN / Low dose naltrexon)
 2. Primárny Sjögrenov syndróm a tehotenstvo: správa s 18 prípadmi
 3. Liečba alogénnymi mezenchýmovými kmeňovými bunkami zmierňuje experimentálny a klinický Sjögrenov syndróm
 4. Osemročné sledovanie hyperresponzivity dýchacích ciest pri pacientoch s primárnym Sjögrenovým syndrómom
 5. Liečba intersticiálnych ochorení pľúc v súvislosti s ochoreniami spojivového tkaniva - pohľad pneumológa
 6. Je hydroxychlorochín efektívny pri liečbe primárneho Sjögrenovho syndrómu: systematické zhodnotenie a meta-analýza
 7. Zhodnotenie primárneho Sjögrenovho syndrómu: viac ako suchosť - od patofyziológie k diagnóze a liečbe
 8. Difúzne cystické ochorenie pľúc ako manifestrácia Sjögrenovho syndrómu
 9. Zmena rôznorodosti mikrobiómu slizníc a závažnosť ochorenia Sjögrenovho syndrómu
 10. Systematická analýza mikrobiómu úst pri primárnom Sjögrenovom syndróme naznačuje rozšírenie rôznorodých mikróbov
 11. Súvislosť medzi autoimunitou a orálnym mikrobiómom
 12. Protilátky proti muskarínovým acetylcholínovým receptorom Anti-M3 u pacientov so Sjögrenovým syndrómom
 13. Úloha M3 muskarínových acetylcholínových receptorov reaktívnych T buniek pri Sjögrenovom syndróme: kritická recenzia
 14. Riziká astmy pri pacientoch s primárnym Sjögrenovým syndrómom: retrospektívna kohortová štúdia
 15. Sarkoidóza alebo Sjögrenov syndróm? Možnosti definovania podobností alebo koexistencií v 59 prípadoch
 16. Endogénne programovaná smrť ligandu-1 obmedzuje vývoj a nástup Sjögrenovho syndrómu pri ne-obéznych myších modeloch
 17. Koexistencia sarkoidózy a primárneho Sjögrenovho syndrómu: klinická analýza a rešerš literatúry
 18. Resveratrol zlepšuje dysfunkciu slinných žliaz u ne-obéznych diabetických modelov myší so Sjögrenovým syndrómom
 19. Sjögrenov syndróm a mikrobióm - Remisia CFS
 20. Mikrobiologická a bioinformatická analýza pacientov so Sjögrenovým syndrómom a normálnou saliváciou
 21. Nové probiotikum na liečbu Sjögrenovho syndrómu
 22. Nedávne pokroky v Sjögrenovom syndróme